Cíle na rok 2020

  1. Zařazování pohybových aktivit každodenně i do odpoledních činností. Zařazování zdravotních cviků, uvolnění těla a protažení, proudových cvičení, zaměření na plosku nohy a správné držení těla.
  2. Seznámení s jógou v obou třídách – vytvoření projektu „Lali cvičí“ – zapojení všech dětí.
  3. Vzbudit zájem a zvídavost při učení nových věcí, nabídka zajímavých pomůcek, hraček doma vyrobených, hraček ze dřeva. Vybavení školní knihovny dokoupením nových titulů.
  4. Prohloubit čtenářskou a předmatematickou gramotnost – formou IP s dětmi, které půjdou k zápisu. Zaměření se na pochopení čteného a práce s příběhem, zakoupení knih doporučené odborníky. Vytvoření školní knihovny pro děti i personál.
  5. Environmentální výchova, nový Školní plán EVVO – třídění odpadu ve školce. Zapojování všech dětí. Označení odpadkových košů danou barvou s vyvěšeným návodem s obrázky.
  6. Seznamování s anglickým jazykem, vytvoření projektu, zapojení dětí do nových metod a forem práce.
  7. Dotváření koutků na podporu environmentální výchovu, smyslový chodníček, zasazení keře pro motýly – s pomocí dětí a ve spolupráci s rodiči.
  8. Vybavení zahrady – zeleninové a ovocné záhony, nákup ovocných keřů, jahod, osázení okrasnými keři.
  9. Zařazování jazykových chvilek a nápravou hlásek, zapojení všech dětí – gymnastika mluvidel, logopedické hry – vytvoření projektu.