okres Mladá Boleslav

6:15 – 8:00 oranžová třída, 8:10h modrá třída – Příchody dětí, volné hry
Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si vyberou činnost, která je zajímá a uspokojuje, zvolí si, zda si budou hrát samy nebo s kamarády.

8:10 – 8:30 Komunitní kruh, pohybová chvilka
Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi zúčastněnými… Cílem pohybové chvilky je zlepšovat tělesnou zdatnost dětí, rozvíjet pohybové dovednosti, fyzické zdraví, psychické uvolnění. Při cvičení zařazujeme chůzi, běh, lezení, poskoky, zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, pohybové hry.

8:30 – 8:45 Svačina
Po hygieně se chystáme na svačinu. Děti se obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla, druh a množství nápojů podle vlastního uvážení. Samostatně se obsluhují, namaží si pečivo nazdobí zeleninou. Mohou si nabídnout z několika druhů cereálií.

8:45 – 9:30 Činnosti na dané téma
Děti mají možnost pracovat ve skupinách i individuálně, podle svého zájmu, schopností. Vybírají si z připravené nabídky hry, činnosti a úkoly k danému tématu. Školáci pracují ve skupině, kde společně řeší různé úkoly, učí se samostatnosti a potřebným návykům pro život ve škole.

9:30 – 9:45 Komunitní hodnotící kruh
Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku, nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvíjí souvislé vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

10:00 – 11:30 Pobyt venku
K pobytu venku využíváme především okolní louky a lesy. Občas využíváme hřiště, které slouží k tělovýchovným aktivitám, k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky do okolí bývají spojené s plněním skřítkovských korálků- poznávání přírody. Umožňují poznávat naše město, jeho okolí. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům environmentální výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji a být její součástí.

11:30 – 12:00 Hygiena, oběd
Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby, ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. Mimo nalévání polévky se děti obsluhují zcela samy. Každé dítě má možnost jíst svým tempem.

12:00 – 14:00 Odpolední odpočinek
Děti, které tráví v MŠ celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku na svou postýlku, mohou mít u sebe svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízeny klidné, tiché činnosti (kreslení, skládání, prohlížení knih), s dodržováním pravidla – hrajeme si tak, abychom nerušily spící kamarády.

14:00 – 16:00 Odpolední činnosti
Děti si vybírají činnosti podle vlastní volby, při pěkném počasí na zahradě, jinak ve své třídě a všichni se už těší na svoje rodiče.